Suomen Romanifoorumin säännöt

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Romanifoorumi (Fintiko Romano Forum). Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

 

2 § Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on edistää ja valvoa Suomen lain mukaisten perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista, sekä muissa kansainvälisissä oikeudellisissa asiakirjoissa määriteltyjä ihmisoikeudellisia, sosiaalisia, taloudellisia ja vähemmistöpoliittisia oikeuksia. Liitto edistää romanikulttuurin ja kielen asemaa, romaniväestön integroitumista yhteiskuntaan sekä romanien osallistumista julkiseen elämään ja päätöksentekoprosessiin. Liitto vastustaa rasismia ja syrjintää.

 

3 § Toimintatavat

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toimii jäsentensä keskusjärjestönä ja yhteistyötahona. Tekee yhteistyötä yhteiskunnallisten ja kirkollisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti 2 § mainittujen alojen edunvalvontana, tiedottamisena, koulutuksena ja ohjaamisena. Liitto kehittää romanijärjestöjen yleisiä toimintaedellytyksiä järjestämällä 2 § mainittujen alojen tilaisuuksia, sekä laatimalla kannanottoja, aloitteita ja esityksiä. Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä tarvittavan luvan saatuaan. Liitto voi omistaa kiinteää omaisuutta. Liitto valitsee liittokokouksessaan Euroopan romanifoorumin Suomen edustajat. Liitto antaa lausuntoja Suomen romanijärjestöjen näkemyksestä romaneja koskevissa asioissa ja päätöksenteossa.

 

4 § Jäsenyys

Liiton jäseninä voivat olla oikeuskelpoiset Suomessa rekisteröidyt romanijärjestöt, jotka sitoutuvat liiton sääntöihin. Jäseniksi ottamisesta päättää liiton hallitus, jolle kirjallinen hakemus jäseneksi liittymisestä on tehtävä. Lisäksi liittokokous voi kutsua kumppanuusjäseniksi sellaisia liiton tarkoitusta tukevia oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka työskentelevät sosiaalisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Näillä jäsenillä on läsnäolo-ja puheoikeus liittokokouksissa. Jäsen voi erota liitosta jättämällä kirjallisen eroilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liittokokouksessa. Ero astuu voimaan kuukauden kuluttua eroilmoituksen toimittamisesta. Jäsen voidaan erottaa liitosta yhdistyslain 14 mukaisilla perusteilla.

 

5 § Jäsenmaksu

Jäsen ja kumppanuusjäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksua liitolle. Jäsenmaksun suuruudesta varsinaisille ja kumppanuusjäsenille päättää liitto varsinaisessa kokouksessaan.

 

6 § Liittokokous

Liiton asioista päättää liittokokous. Liiton varsinaisia kokouksia pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä ajankohtana maaliskuun loppuun mennessä. Liiton ylimääräinen kokous pidetään yhdistyslain 20 §:n mukaisilla perusteilla. Liittokokoukseen voi kukin enintään 30 jäsentä omaava yhdistys valtuuttaa yhden edustajan ja 30 suuremman jäsenmäärän omaava kaksi edustajaa. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Valittu edustaja voi edustaa vain yhtä järjestöä. Liiton hallituksen jäsen ei voi olla jäsenyhteisön edustajana liittokokouksessa. Liiton hallituksen varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-ja puheoikeus liiton kokouksessa. Liittokokoukseen voidaan kutsua asiantuntija- ja tarkkailijajäseniä läsnäolo- ja puheoikeudella. Kutsu liittokokoukseen lähetetään kolme viikkoa ennen kokousta jäsenelle. Liittokokouksen käsiteltäväksi haluttu asia on saatettava neljä viikkoa ennen kokousta hallituksen valmisteltavaksi. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

 

7 § Liittokokouksen tehtävät

Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja 2. Valitaan kokouksen sihteeri 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Päätetään työjärjestyksestä 6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään siitä 7. Esitetään liiton tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien niistä antama lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 8. Päätetään liiton kokonaisstrategiasta 9. Päätetään hallituksen laatimasta toimintasuunnitelmasta kuluvalle ja alustavasta toimintasuunnitelmasta seuraavalle kalenterivuodelle 10. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta 11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 12. Päätetään hallituksen laatimasta talousarviosta kuluvalle ja alustavasta talousarviosta seuraavalle kalenterivuodelle 13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi 14. Valitaan hallitukseen varsinaiset jäsenet, varajäsenet ja erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi. 15. Valitaan yksi tilintarkastaja (KHT), ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa. 16. Valitaan tarvittavat asiantuntijajäsenet 17. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

 

8 § Hallitus

Hallitukseen kuuluvat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja neljästä seitsemään (1 + 4 - 7) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa vuosittain yksi kolmasosa (1/3). Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet ovat romaneja. Hallituksen valinnassa tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon avoimuuden, maantieteellisen edustavuuden, sukupuolten tasa- arvon ja sukupolvien tasapainoisen edustuksen periaatteet. Hallituksen jäsenet mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, voidaan valita enintään kahdeksi kaudeksi peräkkäin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouksen esityslista on lähetettävä hallituksen jäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsittelyyn edellä olevasta määräyksestä huolimatta.

 

9 § Hallituksen tehtävät

1. Valmistella ja kutsua koolle liittokokoukset

2. Toimeenpanna liittokokouksen päätökset

3. Päättää jäsenhakemusten hyväksymisestä sekä liiton jäsenten erottamisesta

4. Valita ja erottaa toiminnanjohtaja ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen valittavat henkilöt sekä päättää heidän työsuhteensa keskeisistä ehdoista

5. Nimetä tarvittaessa työryhmiä ja pyytää asiantuntijoita erikseen määrättyjä tehtäviä varten

6. Laatia toimihenkilöiden valmistelusta seuraavat asiat kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan liittokokoukselle hyväksyttäväksi; tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta, liiton kokonaisstrategia, toimintasuunnitelma kuluvalle ja alustava toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle, sekä talousarvio kuluvalle ja alustava talousarvio seuraavalle vuodelle

7. Tehdä muutkin hallitukselle yhdistyslain mukaan kuuluvat tai liittokokouksen sille tehtäväksi antamat asiat.

 

10 § Hallituksen päätöksenteko

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä. Aänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jollei hallitus yksimielisesti toisin päätä. Jos vaalissa äänet menevät tasan, ratkaisee arpa.

 

11 § Liiton pöytäkirjat

Hallituksen ja liiton kokouksen pöytäkirjaan merkitään suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset. Eri mieltä olevalla jäsenellä on oikeus saada mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Mikäli eriävä mielipide halutaan jättää kirjallisesti, se on jätettävä ennen pöytäkirjan tarkistamista. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksessa sitä varten valittua tarkastajaa, jollei hallitus tai liiton kokous päätä, että pöytäkirja jonkin asian osalta tarkistetaan heti.

 

12 § Nimenkirjoitus

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsen kaksi yhdessä.

 

13 § Tilit ja tilintarkastus

Liiton tilivuosi on kalenterivuosi.

 

14 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Liiton sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa. Päätöstä tulee kannattaa vähintään kolme neljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

 

15 § Liiton varojen käyttö liiton purkautuessa

Liiton purkautuessa sen varat on käytettävä romanien edunvalvontaan, viimeisen kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla.

 

16 § Sääntöjen voimaantulo

Uudistetut säännöt ovat voimassa heti Patentti- ja rekisterihallituksen käsiteltyä sääntömuutoksen.

Uudistetut säännöt vahvistettu liittokokouksessa vuonna 2016