Historia ja toiminta nykyään

Kansalaistoiminnalla ja –vaikuttamisella on Suomessa vahvat juuret, aina 1700-luvun lopulta alkaen.  2000-luvun Suomessa järjestötoiminta on edelleen hyvin näkyvä osa kansalaisvaikuttamisessa. Myös romaniväestön asemaa ja oikeuksia on kehitetty järjestötoiminnan kautta jo yli 100 vuoden ajan.

Vuonna 1906 perustetun  Mustalaislähetys ry:n aloittama työ romaniväestön parissa on ollut erityisen merkittävä koko romanityön kehitystä ajatellen. Yhdistyksen perustavoite, toimia romanien hyväksi,  on pysynyt vuosien saatossa samana, vaikka yhdistyksen nimi on vaihtunut Romano Missio ry:ksi. 

Romano Missio ry:n tehtävänä on toimia kristilliseltä arvopohjalta valtakunnallisena lastensuojelun, sosiaalialan, hengellisen työn sekä koulutusalan palvelujärjestönä romaniväestön keskuudessa. 

Tärkeimmät toimintamuodot ovat lastensuojelu-, hengellinen-, sosiaali- ja diakoniatyö, koulutus- julkaisu-, tiedotustoiminta, lapsi- ja nuorisotyö, romanikulttuurin ja -kielen vaaliminen sekä opiskelevien romaninuorten tukeminen. Romano Missio ry. toimii yhteistyössä evankelis-luterilaisen kirkon, kristillisten yhteisöjen, valtion, kuntien, sekä romaniväestön keskuudessa toimivien yhdistysten kanssa.

Raha-automaattiyhdistys (RAY) on myöntänyt vuosittain Romano Missiolle merkittävää avustusta, joka on mahdollistanut erilaisia sosiaali- ja diakoniatyön projekteja romanien parissa. 

 

Romanengo Staggos perustettiin vuonna 1954 ja se oli ensimmäinen varsinainen romanijärjestö Suomessa. Järjestö toimi lyhyen aikaa, mutta se vaikutti aloitteillaan romanien asumiskysymyksen nousemiseen julkiseen keskusteluun. Järjestön delegaatio vieraili eduskunnassa, jonka seurauksena asetettiin niin kutsuttu Mustalan komitea selvittämään romanien sosiaali- ja asumiskysymyksiä. Tämän selvityksen yhtenä tuloksena asetettiin ensimmäinen mustalaisasian neuvottelukunta (nykyinen romaniasiain neuvottelukunta) silloisen Sosiaalihallituksen yhteyteen.

 

Elämä ja Valo ry., entiseltä nimeltään Suomen Vapaa Romanilähetys ry., perustettiin Vihtavuorella kesällä 1964. Samana vuonna ilmestyi myös yhdistyksen ensimmäinen tiedotuslehti, Elämä ja Valo. Yhdistyksen olemassaolon lähtökohtana on alusta lähtien ollut romanien tarpeiden huomioiminen. Tällä hetkellä yhdistyksen toiminta on suhteellisen laajaa, ulottuen niin kotimaan sosiaalisesta työstä hengelliseen työhön kuin lähetystyöhön ulkomaille saakka.  

Suomen Romaniyhdistys ry on yksi Suomen vanhimmista romanijärjestöistä. Yhdistys on perustettu vuonna 1967 ja sen tavoitteena on parantaa romanien elinoloja ja lisätä romaniväestön vaikutusmahdollisuuksia. Erityisenä painoalueena toiminnassa ovat romanivanhusten asiat. 

Tavoitteitaan yhdistys toteuttaa ylläpitämällä vapaaehtoisvoimin toimistoa, julkaisemalla lehteä ja edistämällä suvaitsevaisuutta ja vuoropuhelua. Yhdistys toimii erilaisissa työryhmissä ja romaniasiain neuvottelukunnassa. 

 

Suomessa toimii myös useita paikallisia romanijärjestöjä sekä vuonna 2007 perustettu Fintiko Romano Forum ry - Suomen romanifoorumi, jonka tavoitteena on vahvistaa mm. romanijärjestöjen yhdistystoiminnan osaamista sekä luoda verkostoja kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välille. Suomen Romanifoorumi tekee yhteistyötä jäsenjärjestöjensä sekä liittoon kuulumattomien romanijärjestöjen kanssa.

 

Romanien osallisuudelle ja vaikutusmahdollisuuksille pyritään edelleen luomaan edellytyksiä lainsäädännöllä sekä hallinnon ja romanijärjestöjen vuorovaikutusta lisäämällä.   Osa romanijärjestöistä katsookin, että romaniväestön riippumatonta edustautumista tulee jatkossa kehittää yhtenäisempään suuntaan, samoin kuin on tehty saamelaisten ja maamme ruotsinkielisen vähemmistön kohdalla.  (Suomen Romanipoliittinen ohjelma)