Romanijärjestöt Suomessa

Romanien oman osallistumisen ja vaikuttamisen lisääntyminen on luonut hallinnollisia ja järjestöpohjaisia rakenteita paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Monelle romanihenkilölle sen näkyvin ja konkreettisin osa on omalla paikkakunnalla tai lähialueella toimiva paikallinen romanijärjestö. Sen toiminta tarjoaa mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen monin eri tavoin. 

Kansalaistoiminnalla ja –vaikuttamisella on Suomessa vahvat juuret, aina 1700-luvun lopulta alkaen.  2000-luvun Suomessa järjestötoiminta on edelleen hyvin näkyvä osa kansalaisvaikuttamisessa. Myös romaniväestön asemaa ja oikeuksia on kehitetty järjestötoiminnan kautta jo yli 100 vuoden ajan.


Suomessa toimivat valtakunnalliset romanijärjestöt: 


Suomen Romanifoorumi ry. (Fintiko Romano Forum, FRF) on vuonna 2007 perustettu romanijärjestöjen kattojärjestö johon kuuluu arviolta 75 % suomalaisista romanijärjestöistä. FRF toimii 30 :n jäsenjärjestönsä edunvalvojana sekä valvoo Suomen lain mukaisten perusoikeuksien ja yhdenvertai- suuden toteutumista. Foorumin visiona on myös kehittää ja vahvistaa romanijärjestöjä, välittää niille tärkeää tietoa sekä rakentaa romanijärjestöjen välistä yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

  

Romano Missio ry. on vuonna 1906 perustettu Suomen vanhin ro- manijärjestö jonka tehtävänä on toimia romaniväestön keskuudessa kristilliseltä arvopohjalta valtakunnallisena lastensuojelun, sosiaa-

lialan, hengellisen työn sekä koulutusalan palvelujärjestönä. Yhdistyksen tärkeim- mät toimintamuodot ovat lastensuojelu-, hengellinen, sosiaali- ja diakoniatyö, kou- lutus- julkaisu-, tiedotustoiminta, lapsi- ja nuorisotyö, romanikulttuurin ja -kielen vaaliminen sekä opiskelevien romaninuorten tukeminen. Romano Missio ry. toimii yhteistyössä evankelis-luterilaisen kirkon, kristillisten yhteisöjen, valtion, kuntien, sekä romaniväestön keskuudessa toimivien yhdistysten kanssa.


Suomen Romaniyhdistys ry. on valtakunnallinen vuonna 1967 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton romani- järjestö. Romaniyhdistyksen tavoitteena on edistää romaniväes-

tön yhdenvertaisuutta, lisätä romanien vaikutusmahdollisuuksia ja osallistaa heitä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tavoitteitaan yhdistys toteuttaa ylläpitämällä vapaaehtoisvoimin toimistoa, tekemällä meneillään olevien hankkeen ja projektien kautta vanhus- ja nuorisotoimintaa, julkaisemalla romanikielistä materiaalia ja edis- tämällä suvaitsevuutta ja vuoropuhelua. Romaniyhdistys osallistuu myös julkiseen päätöksentekoon erilaisissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa.


Elämä ja Valo ry. on valtakunnallinen vuonna 1964 pe- rustettu kansalaisjärjestö, joka toimii kristillisellä toimin- taperiaatteella Suomessa sekä Itä-Euroopan alueella.

Toiminnan tavoitteena on romaniväestön kokonaisvaltainen hyvinvointi. Elämä ja Valo ry. tarjoaa tietoa romanikulttuurista, järjestää romaniväestölle yhdessä yhteis- työkumppaneiden kanssa erilaista osallistavaa toimintaa, kuten hengellisiä tapahtu- mia, sekä edistää romaniväestön yhteisöllisyyttä. Järjestön kautta tiedotetaan myös ulkomailla, varsinkin Itä-Euroopassa, asuvien romanien tilanteesta ja järjestetään mahdollisuuksien mukaan kriisitilanteissa oleville humanitaarista apua.Romanien osallisuudelle ja vaikutusmahdollisuuksille pyritään edelleen luomaan edellytyksiä lainsäädännöllä sekä hallinnon ja romanijärjestöjen vuorovaikutusta lisäämällä.   Osa romanijärjestöistä katsookin, että romaniväestön riippumatonta edustautumista tulee jatkossa kehittää yhtenäisempään suuntaan, samoin kuin on tehty saamelaisten ja maamme ruotsinkielisen vähemmistön kohdalla.  (Suomen Romanipoliittinen ohjelma)