Paikka auki - STEA

Toiminnan tavoitteet

1.   Romaninuoren palkkaaminen oppisopimus-työsuhteeseen kahdeksi vuodeksi Romanifoorumin toimistolle.

2.   Kouluttaa nuori romanikulttuurin ohjaajaksi, eli tavoitteena, että hän suorittaa  romanikulttuurin  ohjaajan  ammattitutkinnon oppisopimuksella. 

3.   Palkattavan henkilön työpanoksen tavoitteena on erityisesti vahvistaa muista maista tulleiden, jo Suomessa asuvien romanihenkilöiden yhteiskunnallista asemaa.

4.   Ulkomailta Suomeen muuttaneiden romanihenkilöiden tietoisuus yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista ja omista osallistumismahdollisuuksista lisääntyy - mahdollisesti perustavat yhdistyksen toimintansa tueksi. 

 

Tulokset ja vaikutukset

Nuori saa ammatin, työkokemusta kaksi vuotta ja todellisen kosketuksen työelämään. Pääkaupunkiseudulla ulkomailta Suomeen muuttaneet romanit saavat eväitä oman elämänsä hallintaan, koulutus- ja työllisyyspolkujen rakentamiseen sekä oman osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiensa ymmärtämiseen.

Romanifoorumin toiminta ei ole julkisen sektorin vastuualueisiin kuuluvaa, vaan sitä tukevaa ja täydentävää. Romanifoorumi toimii usein asiantuntijatahona romaniväestöön kohdistuvissa asiossa ja käytännön tasolla. Yhteistyötä  julkiseen sektoriin pyritään pitämään yllä ja vahvistamaan edelleen. Lisäksi toimintamme on vahvasti ennaltaehkäisevää  työtä.

 

Seurannan ja arvioinnin toteutus

Hanke kuuluu ns.  Paikka auki -avustusohjelmaan, joten osa seurannasta ja arvioinnista määräytyy tämän kautta. Myös oppisopimuskoulutukseen liittyy opintojen menestymisen seuranta. Lisäksi Romanifoorumi arvioi ja seuraa hanketta itsearviointina. 

 

Miten toiminta liittyy STEA:n ulkopuoliseen ohjelmaan?

Haettava projekti on linjassa tavoitteiltaan kansallisen nuorisotakuu-ohjelman kanssa. Nuorisotyöttömyys ja ammatin puuttuminen 20-29 vuotiailta romaninuorilta on hyvin yleistä. Tällä projektilla osallistutaan yhteiseen, kansalliseen ohjelmaan ja halutaan Romanifoorumin omalta osalta olla kantamassa vastuuta nuoristamme ja siirtämässä vanhempien osaamista nuoremmalle sukupolvelle "kisälli - oppipoika" -tyylillä.

Lisäksi haettava projekti vastaa myös Suomen Romanipoliittisen ohjelman tavoitteisiin (http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1477342) "Romaniväestön koulutukseen  osallistumisen  vahvistaminen  ja  yleinen  koulutustason nostaminen ovat romanipoliittisen ohjelman ensisijaisia tavoitteita. Koulutus   avaa  ovet  sekä  työmarkkinoille  ja  laajemminkin  yhteiskunnalliseen osallisuuteen täysivaltaisina kansalaisina. Osaa romaniväestöstä uhkaa syrjäytyminen, mikä vuoksi tarvitaan toimenpiteitä sekä lasten, nuorten, perheiden että vanhusten tukemiseksi."

Hanke on linjassa myös Suomen EU- rakennerahaston toimintalinjojen 4 ja 5 kanssa: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) Ohjelman toimilla tavoitellaan mm:

• nuorten ja heikossa työmarkkina- asemassa olevien työllistymistä,

• työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kasvua

• koulutuksen ja koulutuspalveluiden parantumista sekä

• syrjäytymisen torjuntaa.

 

Rahoitus

STEA:n Paikka auki -projektirahoitus, 32.000,- / vuosi 2016 - 2018.