Koulutus

Romaniväestön koulutustaso on edelleen alhaisempi kuin valtaväestöllä. Yhtenä merkittävänä syynä koulutustason alhaisuuteen on pidetty koulutushistorian lyhyyttä. Romaneilla on ollut mahdollisuus osallistua koulutukseen oikeastaan vasta noin kolmenkymmenen vuoden ajan. Koulunkäynnin edellytyksiä ovat parantaneet kohentunut asuntotilanne sekä yhteiskunnan muuttuminen monikulttuurisemmaksi.

Koulun tehtävä ei enää ole muovata kaikkia oppilaita samaan muottiin, vaan erilaisuudelle on annettu tilaa ja jokainen oppilas tulee huomioida yksilönä. Tällä hetkellä koulussa olevien lasten vanhemmat ovat ensimmäinen tai toinen sukupolvi, jolla on ollut mahdollisuus käydä koulua. Koulua käyneillä vanhemmilla on paremmat edellytykset olla lastensa tukena koulunkäynnissä.

Romanien lyhyen koulutushistorian lisäksi koulutustason alhaisuuteen vaikuttaa myös koulutuksen periytyvyys. Lasten koulutustason on todettu olevan sidoksissa vanhempien, erityisesti isän koulutukseen. Mitä enemmän vanhemmilla on koulutusta, sitä enemmän koulutusta on myös lapsilla ja päinvastoin. Vanhempien koulutustaustan lisäksi lasten koulutukseen vaikuttavat kieli ja siihen liittyvä kulttuuriperinne, sekä sosiaalinen status.

Koulutus ei myöskään ole koskaan kulttuurisesti neutraalia, vaan se on osa yhteiskunnan sosiaalisia rakenteita. Vaikka kuinka puhuttaisiin oppilaan yksilöllisestä kohtaamisesta, valtakulttuuri on se, joka määrittää eri instituutioiden, kuten koulun arvojärjestelmän ja sen mukaisen toiminnan. Yhdeksi romanioppilaiden koulussa viihtymättömyyden syyksi onkin esitetty, ettei koulu ota riittävästi huomioon romanikulttuurin erityispiirteitä, vaan kaikkia oppilaita käsitellään samalla tavalla.

Romanikodin kasvatustavoitteissa korostuu lasten kasvattaminen kunnon romaneiksi. Se tarkoittaa, että heille opetetaan kieli, kulttuuri, tavat ja tarvittavat sosiaaliset taidot. Ihmissuhteet korostuvat romanien kasvatuksessa ja oman perheen ja suvun välillä tunnetaan syvää yhteenkuuluvuutta. Valtaväestön keskuudessa ihmisiä usein arvostetaan heidän koulutuksensa, ammattinsa ja varallisuutensa mukaan. Romanikulttuurissa nämä arvot eivät ole merkityksettömiä, mutta eniten henkilön osakseen saamaa arvostusta määrittää hänen ikänsä, sukupuolensa ja kulttuuriin sitoutumisensa.